برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

circulation

/ˈsɜːrkjəˌleʃn̩/ /ˌsɜːkjʊˈleɪʃn̩/

معنی: جریان، گردش، تیراژ، انتشار، رواج، دوران، دوران خون
معانی دیگر: حرکت دوری، دورزنی، پرهونش، چرخش، حرکت چرخشی، سیر، پخش، افشاندن، پراکنش، جریان شیره ی گیاهی

بررسی کلمه circulation

اسم ( noun )
(1) تعریف: motion in a circle or along a circuit.
مترادف: circling
مشابه: circuit, revolution, rotation

(2) تعریف: the motion of liquid through a closed system, esp. that of blood through the arteries and veins of the body.
مشابه: flow

(3) تعریف: the motion or passage of something, such as money or news, from person to person or place to place.
مشابه: dispersion, distribution, propagation

(4) تعریف: the number of copies of a newspaper, periodical, or the like that is distributed to readers at a given time, or the distribution itself.
مترادف: distribution
مشابه: dispersion

واژه circulation در جمله های نمونه

1. blood circulation
گردش خون

2. the circulation of fresh air in the building
جریان هوای تازه در ساختمان

3. the circulation of the blood in the human body
گردش خون در بدن انسان

4. what is the circulation of this newspaper?
تیراژ این روزنامه چقدر است‌؟

5. the newspaper trebled its circulation
روزنامه تیراژ خود را سه برابر کرد.

6. it is hard to stop the circulation of rumors
جلوگیری از انتشار شایعات مشکل است.

7. the total amount of money in circulation
مبلغ کل پول در گردش

8. the central bank determines the amount of money in circulation
بانک مرکزی میزان پول در گردش را معین می‌کند.

9. The Daily News once had the highest circulation of any daily in the country.
[ترجمه ترگمان]روزنامه اخبار روزانه دارای بیش‌ترین تیراژ روزنامه در هر روز در کشور بود
[ترجمه گوگل]روزنامه های دیجیتال یکبار بالاترین میزان هر روزه در کشور داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The paper's circulation has ...

مترادف circulation

جریان (اسم)
inset , ooze , flow , progress , fluor , action , current , stream , course , going , income , rede , afflux , circulation , circuit , gush , effluvium , efflux , outflow , tide
گردش (اسم)
flow , progress , operation , movement , travel , period , airing , circulation , turn , excursion , twirl , paseo , revolution , promenade , race , wrest , canter , roll , trip , circuit , circumvolution , itineracy , itinerancy , stroll , saunter , gyration , hike , jaunt , meander , nutation
تیراژ (اسم)
circulation
انتشار (اسم)
report , proclamation , publication , propagation , incidence , circulation , diffusion , dissemination , currency , issuance , dispersion , effluence
رواج (اسم)
prevalence , propagation , circulation , currency , vogue
دوران (اسم)
era , circulation , revolution , race , season , rotation , vertigo
دوران خون (اسم)
circulation

معنی circulation در دیکشنری تخصصی

circulation
[شیمی] گردش ، جریان ، حرکت دورى ، دوران ، دورزنی ، پرهونش ، چرخش ، حرکت چرخشی ، سیر
[عمران و معماری] گردش
[برق و الکترونیک] گردش
[مهندسی گاز] گردش ، دوران
[زمین شناسی] جریان انتشار،جریان مواد
[ریاضیات] گردش، گردش یک سیال در مسیر بسته، جریان، دوران، نورد، گشت
[آب و خاک] گردش، چرخش
[آب و خاک] عددچرخشی
[ریاضیات] گردش میدان برداری
[زمین شناسی] جریان هوا،جابجائی توده های هوای سرد وگرم راگویند
[ریاضیات] گردش سیال
[نفت] گردش سیال
[نفت] زمان گردش گل
[نفت] دوران حلقوی
[آب و خاک] گردش واچرخندی، تیرگی واچرخندی
[آب و خاک] گردش اتمسفر
[نفت] قطع جریان
counterflush drilling; reverse circulat ...

معنی کلمه circulation به انگلیسی

circulation
• moving around; distribution; movement of blood within the body
• the circulation of a newspaper or magazine is the number of copies sold each time it is produced.
• your circulation is the movement of blood around your body.
• money that is in circulation is being used by the public.
circulation library
• mobile library which goes from neighborhood to neighborhood
circulation manager
• one who supervises circulation or distribution
circulation medium
• medium which facilitates the exchange of goods (currency, etc.)
circulation medium multiplier
• index that determines the rate of change in the amount of money in an economy as a result of printing one currency by the government (economics)
blood circulation
• movement of the blood through veins and arteries
cash in circulation
• money in use, currency minted and issued by a government for use by the general public
currency in circulation
• amount of money circulating throughout a country
in wide circulation
• sent to many people, read by many people (newspaper, book, etc.)
money in circulation
• amount of money in use within a country
national circulation
• countrywide distribution, distribution in all parts of a nation
out of circulation
• not in circulation, not available to the general public; married, engaged
stimulate blood circulation
• cause blood to circulate more freely, cause bl ...

circulation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hon
چرخه
نسیم
عبور و مرور. عبور
سعید فرجی
تیراژ
the average number of copies of a newspaper or magazine that are usually sold each day, week, month etc
علیرضا طاهرخانی
یکی از معانی : گردش خون
tinabailari
جریان ، چرخش 🔨🔨
you can see the circulation of the blood in human body
می‌توانی چرخش خون در بدن انسان را ببینی
zb
انتشار
میثم
• گردش خون
• پخش شدن یا انتقال دادن از چیزی/کسی به دیگری
• تیراژ
• گردش و حرکت چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی circulation

کلمه : circulation
املای فارسی : کیرکولتین
اشتباه تایپی : زهقزعمشفهخد
عکس circulation : در گوگل

آیا معنی circulation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )