برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

circlet

/ˈsɜːrklɪt/ /ˈsɜːklɪt/

معنی: انگشتری، دایره کوچک، حلقه زنانه
معانی دیگر: دایره ی کوچک، پرگرچه، گرد کچه، پر هونک، حلقه زریاگوهر، تشکیل دایره کوچک دادن، دایره وارحرکت کردن

بررسی کلمه circlet

اسم ( noun )
• : تعریف: a little circle, esp. a narrow round band worn as an ornament for the head.

واژه circlet در جمله های نمونه

1. A simple gold circlet held the veil in place, beneath which guileless blue eyes shone with a gentle womanly strength.
[ترجمه ترگمان]تاجی از طلای ساده، توری را در جای خود گرفته بود، زیر آن چشمان آبی معصوم با نیرویی زنانه می‌درخشید
[ترجمه گوگل]یک گردنبند طلای ساده حجاب را در جای خود قرار داد، که در زیر چشمان آبی غضبناک با قدرت ملایم ملایم روشن می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had snapped the circlet of runes from Thorfinn's throat.
[ترجمه ترگمان]تاجی از طلسم‌های باستانی را از گلوی Thorfinn بیرون اورده بود
[ترجمه گوگل]او دایره رونز را از گلو Thorfinn گزیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tentacles are arranged in a circlet about the mouth, and the coelenterates are typified by such radial symmetry.
[ترجمه ترگمان]شاخک را در حلقه‌ای در اطراف دهان قرار داده و the با چنین تقارن شعاعی مشخص شده‌اند
[ترجمه گوگل]شاخکها در یک دایره در مورد دهان تنظیم میشوند، و دهانههای کولر با چنین تقارن شعاعی مشخص میشوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The circlet is enriched by enamel plaques of Byzantine manufacture, alternati ...

مترادف circlet

انگشتری (اسم)
circlet
دایره کوچک (اسم)
circlet , cirque
حلقه زنانه (اسم)
circlet

معنی circlet در دیکشنری تخصصی

circlet
[ریاضیات] دایره ی کوچک

معنی کلمه circlet به انگلیسی

circlet
• crown, wreath; circular ornament (especially one worn on the head); small circle
• a circlet is a decorated band of precious metal worn round a person's head, especially in former times.

circlet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
انگشتري ، پر هونک
● تاج،حلقه‌ی زینتی
حلقه زر يا گوهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی circlet
کلمه : circlet
املای فارسی : کیرکلت
اشتباه تایپی : زهقزمثف
عکس circlet : در گوگل

آیا معنی circlet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )