برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

chocolate bar

بررسی کلمه chocolate bar

اسم ( noun )
• : تعریف: a candy bar made primarily with chocolate.

- The chocolate bar he held in his hand was starting to melt.
[ترجمه ترگمان] بار شکلات که در دستش بود شروع به آب شدن کرد
[ترجمه گوگل] نوار شکلاتی که او در دست داشت، شروع به ذوب شدن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه chocolate bar در جمله های نمونه

1. I yielded to temptation and had a chocolate bar.
[ترجمه ترگمان]من تسلیم وسوسه شدم و یه بار شکلات خوردم
[ترجمه گوگل]من به وسوسه افتادم و یک نوار شکلات داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They're plugging this new chocolate bar everywhere at the moment.
[ترجمه ترگمان]ان‌ها در حال حاضر این بار شکلات جدید را در همه جا جمع می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها در حال حاضر این نوار شکلات جدید را به همه جا وصل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She took the chocolate bar out of the foil wrapper.
[ترجمه ترگمان]بار شکلات را از کاغذ زرورق بیرون آورد
[ترجمه گوگل]او نوار شکلات را از بسته بندی فویل خارج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She munched happily on her chocolate bar.
[ترجمه ترگمان] اون با خوشحالی توی بار شکلات می‌جوید
[ترجمه گوگل]او با خوشحالی بر روی نوار شکلاتش مینشیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

chocolate bar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
شکلات تخته ای
به زنی که پوست تیره ی جذابی داره هم میگن
I saw a fine chocolate bar walking down the street

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی chocolate bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )