برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

cheap shot


(خودمانی) حمله یا کنایه ی ناجوانمردانه

بررسی کلمه cheap shot

اسم ( noun )
(1) تعریف: an unnecessarily vicious remark or action against someone who has no ready defense.

(2) تعریف: in sports, an act of unnecessary roughness against a vulnerable player, esp. when intended to injure.

واژه cheap shot در جمله های نمونه

1. His remark was a cheap shot at short people.
[ترجمه ترگمان]اظهار نظر او در نظر مردم کوتاه و ارزان قیمتی بود
[ترجمه گوگل]اظهارات او یک شات ارزان در افراد کوتاه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His jokes were generally well-chosen, except for one cheap shot about short people.
[ترجمه ترگمان]شوخی‌های او به طور کلی انتخاب شده‌بودند، به جز برای یک عکس ارزان در مورد افراد کوتاه
[ترجمه گوگل]جوک های او به طور کلی انتخاب شد، به جز یک شات ارزان در مورد افراد کوتاه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or, analysts say, it could be a cheap shot by an employee at an Apple competitor.
[ترجمه ترگمان]یا، تحلیلگران می‌گویند، این می‌تواند یک عکس ارزان از سوی یک کارمند در یک رقیب اپل باشد
[ترجمه گوگل]یا، تحلیلگران می گویند، این می تواند یک شات ارزان با یک کارمند در رقیب اپل باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was a cheap shot but an effective one.
[ترجمه ترگمان]این یک عکس ارزان اما موثر بود
[ترجمه گوگل]این شات ارزان بود اما ی ...

cheap shot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمود
توهین لفظی
کارش
1 زخم زبون یا تیکه سنگین
2 حمله/باز ی ناجوانمردانه
(justfriends.ir)
Figure
ضربه/ حمله/ انتقاد ناجوانمردانه = fighting dirty
Opposite= taking the high road
a dirty, deliberate, excessive, unethical, unfair, dishonest or a 'last ditch desperation move' or action for one to gain favor or the
. upper hand
Ad hominem is considered a cheap shot in debate
English User
بهره جویی، فرصت طلبی(منفی)
حسنا
انجام دادن ی کاری بشکل بچه گانه و از روی نادانی
Fatemeh
حرف بچه گانه و بی ارزش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی cheap shot

کلمه : cheap shot
املای فارسی : چیپ شوت
اشتباه تایپی : زاثشح ساخف
عکس cheap shot : در گوگل

آیا معنی cheap shot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )