برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

candelabra

واژه candelabra در جمله های نمونه

1. Multi-bracketed candelabra placed along the centre helped the sconce torches to bathe the room in light.
[ترجمه ترگمان]candelabra چند گانه که در کنار مرکز قرار گرفته بودند به مشعل‌های sconce کمک کردند تا اتاق را روشن کنند
[ترجمه گوگل]شمعدانهای چند ضلعی که در امتداد مرکز قرار گرفته اند، باعث شد که مشعل های معلق در اتاق به نور خیره شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So she brings in a whole candelabra and balances it on the floor.
[ترجمه ترگمان]بنابراین او با همه شمعدان‌ها وارد زمین می‌شود و آن را روی زمین تنظیم می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین او یک شمعدان کامل را به ارمغان می آورد و آن را روی زمین قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As though the very lamps in the gleaming candelabra were powered by the electricity that seemed to radiate from his skin.
[ترجمه ترگمان]انگار که چراغ‌های جلوی candelabra برق برق می‌زدند که به نظر می‌رسید از پوستش متشعشع می‌شود
[ترجمه گوگل]همانطور که اگر لامپ های روشنایی در candelabra درخشان ساخته شده توسط برق است که به نظر می رسد از پوست او منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه candelabra به انگلیسی

candelabra
• large branched candleholder
• a candelabra is an ornamental holder for two or more candles.

candelabra را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
جا شمعی چند شاخه
احمد
شمعدانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی candelabra مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )