برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

calm

/ˈkɑːm/ /kɑːm/

معنی: ارامش، سکوت، سکون، بی سر و صدایی، ساکت، ارام، خاطر جمع، ملایم، ساکن، اسوده، ساکت کردن، فرو نشاندن، ارام کردن
معانی دیگر: (در مورد هوا و دریا) آرام، بی باد، (در مورد اشخاص و صدا) آرام، متین، آرامش، آسودگی، متانت، آرام کردن یا شدن، آرمیدن، فروکش کردن، (هواشناسی) نسیمی که سرعت آن از یک مایل در ساعت کمتر باشد (رجوع شود به: beaufort scale)

بررسی کلمه calm

صفت ( adjective )
حالات: calmer, calmest
(1) تعریف: without or almost without motion; still; unmoving.
مترادف: impassive, motionless, stationary, still, unmoving
متضاد: boisterous, choppy, frantic, frenetic, heavy, turbulent, wild
مشابه: composed, inactive, placid, quiescent, quiet, serene, smooth, tranquil, undisturbed, unruffled

- The boat glided over the calm sea.
[ترجمه سوگند] قایق بر روی دریای آرام حرکت می کرد
|
[ترجمه زهرا] قایق بر روی دریا ،آرام حرکت می کرد.
|
[ترجمه robozel] قایق روی دریا آرام حرکت کرد.
|
[ترجمه ] قایق بر روی بستر دریا آرام حرکت میکرد|
...

واژه calm در جمله های نمونه

1. calm down
آرام شدن یا کردن،فروکش کردن،فرو نشاندن

2. a calm sea
دریای آرام

3. keep calm
آرام باش‌!

4. the calm gradually became boring
سکوت کم کم ملال آور شد.

5. she seems calm on the outside
او در ظاهر آرام به نظر می‌رسد.

6. her voice was calm but her eyes smoldered
صدایش آرام بود ولی از چشمانش آتش می‌بارید.

7. i tried to calm her fear
کوشیدم واهمه‌ی او را کاهش دهم.

8. i tried to calm the weeping child
سعی کردم کودک گریان را آرام کنم.

9. she was outwardly calm but raging within
او ظاهرا آرام بود ولی خشم در درونش زبانه می‌کشید.

10. the air was calm and not a leaf was stirring
هوا آرام بود و حتی یک برگ هم تکان نمی‌خورد.

11. the sea is calm tonight
امشب دریا آرام است.

12. she studied to appear calm
سعی کرد آرام بنظر بیاید.

13. the nurse tried to calm the sick child
پرستار کوشید کودک بیمار را آرام کند.

14. ye ...

مترادف calm

ارامش (اسم)
composure , peace , calm , quiet , solace , calmness , silence , pacification , equilibrium , repose , lull , quietness , tranquility , serenity , placidity , quietude , taciturnity
سکوت (اسم)
pause , calm , still , silence , reticence , mum , quietism , reticency , taciturnity
سکون (اسم)
calm , quiet , inertia , slack , quiescence , repose , lull , quietness , inactivity , quiescency , immovability , quietude
بی سر و صدایی (اسم)
calm , serenity
ساکت (صفت)
calm , acquiescent , quiet , silent , mute , soothed , imperturbable , still , stilly , dormant , noiseless , reticent , serene , soundless , soft-spoken
ارام (صفت)
calm , quiet , silent , imperturbable , moderate , gentle , still , stilly , appeasable , peaceful , placid , tranquil , whist , bland , placable , composed , self-composed , daft , sedate , serene , staid , taciturn , irenic , pacific , peaceable , self-possessed , unruffled , waveless
خاطر جمع (صفت)
certain , calm , sure , assured , tranquil , cool-headed , even-minded , even-tempered
ملایم (صفت)
good-tempered , easy , calm , quiet , moderate , gentle , meek , soft , peaceful , downy , smooth , benign , mild , bland , clement , sedate , lenient , good-natured , temperate , peaceable
ساکن (صفت)
calm , quiet , still , stilly , resting , inert , static , stationary , motionless , quiescent , irenic , waveless
اسوده (صفت)
easy , calm , tranquil , snug
ساکت کردن (فعل)
conciliate , calm , appease , soothe , quiet , still , silence , pacify , quieten , shush , talk down
فرو نشاندن (فعل)
curb , suppress , calm , appease , stanch , pacify , quell , quench , tranquilize , stifle , extinguish , distinguish , slack , lull , soften , oppress , mollify , repress
ارام کردن (فعل)
assuage , acquiesce , conciliate , calm , appease , soothe , quiet , gentle , still , cool , allay , alleviate , solace , silence , pacify , smooth , becalm , lull , mollify , placate , quieten

معنی عبارات مرتبط با calm به فارسی

آرام شدن یا کردن، فروکش کردن، فرو نشاندن
پس از توفان هوا آرام می شود، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد

معنی کلمه calm به انگلیسی

calm
• peacefulness, quiet, tranquility
• relax, soothe, make peaceful
• peaceful, tranquil, relaxed
• a calm person does not show any worry or excitement.
• calm is a state of being quiet and peaceful.
• if the weather or sea is calm, there is no wind and so the trees are not moving or the water is not moving.
• if you calm someone or calm their fears, you do something to make them less upset, worried, or excited.
• if you calm down or if someone or something calms you down, you become less upset, excited, or lively.
calm before the storm
• peaceful period of time before a tempest, time of peace and quiet before trouble occurs
calm down
• relax; make relaxed
tense calm
• calm situation which is likely to explode, calm before the storm
the sea will be calm
• the waves will be mild and moderate (forecast for sailors and bathers)

calm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sina
ارامش
Titi
خونسردی
Ataie
آرامش
Mohammad
Not worried or angry
karimi
آسوده
D
آرام
آرامش
خونسردی
همونطور که آقا محمد عزیز گفتن
shiva_sisi‌
Not worried or angry
matin
آرامش وآرام
Fati
Not nervous
🙂☺
اسوده خاطر بودن-ارامش
nafas
relaxed
mahdis
آرام
يار دلواري
Your love hug is my paradise
Your beautiful eyes are the pretext for my life
I have my peace of hands
And the lips of the soul are breath sober and calm
آغوش عشق تو بهشت من هست
چشمان زیبای شما بهانه ی زندگی هستند
دستات آرامش وجودم
و لبات جون نفس و دل آرامم هست
هلی
Plaes stay your calm
لطفا خونسردیت را حفظ کن
I tride to stay calm and i ignor him
من یعی کردم ارام باشم و ان مرد را نادیده بگیرم
Dr.soheil
Not worried or angry
Fatemeh🌈
Without worry

My teacher has a very calm manner
ستایش
در کتاب کانون زبان میشه not worried or angry
Romina_ayta56
noun=آرامش
adj=آرام ، ساکــــــــــــــــت
امیررضا زینال زاده
Who is not worried or angry.just relaxed.
Aylin
کسی که نه عصبانی هست نه نگران
معنایش دقیقا آرام نمیشه
tinabailari
Sarah remained calm 🔐
سارا خونسردی اش را حفظ کرد
Kilva_N.warrior
انگلیسی به انگلیسی:


تعریف: without or almost without motion; still; unmoving.
• مترادف: impassive, motionless, stationary, still, unmoving
• متضاد: boisterous, choppy, frantic, frenetic, heavy, turbulent, wild
• مشابه: composed, inactive, placid, quiescent, quiet, serene, smooth, tranquil, undisturbed, unruffled

بی سر و صدا
سکوت
ارامش
Zahra._.bw
Without worry
Figure
calm down
I will teach him not to play with the wings of an angel anymore
Asal
سلام دوستان
معنیش میشه سکوت،خونسردی
جمله سازی:Hey dear!be calm please
تو کتابای کانون زبان unit 6 میشه not worried or angry.
اگه دوست دارید لایک کنید
کلمات cello , attendant , و معنی اسم خودم یعنی عسل توضیحاتی نوشتم اونارم لایک کنید(اگه دوست داشتید)🖒🌼😇

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی calm

کلمه : calm
املای فارسی : کالم
اشتباه تایپی : زشمئ
عکس calm : در گوگل

آیا معنی calm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )