برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

calabash

/ˈkæləbæʃ/ /ˈkæləbæʃ/

(گیاه شناسی - شاید از ریشه ی عربی) درخت کالاباسا (crescentia cujete از خانواده ی bignonia - بومی نواحی حاره ای امریکا)، میوه ی کدو مانند این گیاه، نوعی کدوی قلیانی یا کشکوکی، کدوی گرزی، سراحی (lagenaria siceraria از خانواده ی gourd)، کدوی بطری مانند این گیاه، چپق درازی که از گردن این کدو می سازند، کدوی قلیانی یاکشکولی

بررسی کلمه calabash

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various hard-shelled gourds, or the vine that bears such a gourd.

(2) تعریف: an implement, such as a drum, rattle, or bottle, made from the calabash gourd.

واژه calabash در جمله های نمونه

1. He removed the small stopper from the calabash, and as the sweet water gurgled into it.
[ترجمه ترگمان]او بطری کوچک را از the برداشت و چون آب شیرین در آن به صدا درامد
[ترجمه گوگل]او پروب کوچک را از کلابش برداشت و به عنوان آب شیرین به آن زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Ancients viewed the calabash as the symbol of the male genitals.
[ترجمه ترگمان]شورای قدما the را به عنوان نماد اندام تناسلی مرد نگاه کرد
[ترجمه گوگل]عاقبت کباب را به عنوان نماد جنابت های مردی مشاهده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Made from: calabash, twine, wire, and so on.
[ترجمه ترگمان]که از: کدوی بزرگ، طناب و سیم و غیره
[ترجمه گوگل]ساخته شده از calabash، twine، wire، و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He removed the small stopper from the calabash sweet water gurgled into it.
[ترجمه ترگمان]آب دهانش را باز کرد و آب دهانش را باز کرد
[ترجمه گوگل]او پروب کوچک را از آب شیرین آب شیرین به داخل آن برداشت
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه calabash به انگلیسی

calabash
• gourd

calabash را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی calabash

کلمه : calabash
املای فارسی : کلبش
اشتباه تایپی : زشمشذشسا
عکس calabash : در گوگل

آیا معنی calabash مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )