برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

Cut | cover

معنی Cut | cover در دیکشنری تخصصی

Cut | cover
[زمین شناسی] کندو پوشان نوعی روش احداث تونل که درآن ترانشه ای ازسطح زمین باعمق وعرض موردنظرحفر می کنند به گونه ای که کف ترانشه ،درتراز کف تونل موردنظر قرارگیرد.سپس تاسیسات موردنظر رادر تونل نصب و آنرا با وسایل نگهداری دیوارسازی کرده و روی آنرا تاسطح اولیه زمین ،خاکریزیمی کنند .این روش درمکانهایی امکان پذیراست که سازه های سطحی وجودنداشته ویا تخریب آنها امکان پذیر باشد.

Cut | cover را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Cut | cover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )