برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

Correlation Coefficient

/ˌkɔːrəˈleɪʃənˌkoʊɪˈfɪʃnt/ /ˌkɒrəˈleɪʃənˌkəʊɪˈfɪʃnt/

(آمار) ضریب همبستگی، ضریب کورلاسیون

واژه Correlation Coefficient در جمله های نمونه

1. So beta merely uses the correlation coefficient to weight the ratio of the risks of the security and the market.
[ترجمه ترگمان]بنابراین بتا فقط از ضریب همبستگی برای کاهش نسبت ریسک امنیت و بازار استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین بتا صرفا با استفاده از ضریب همبستگی برای وزن نسبت به خطرات امنیتی و بازار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For example, suppose that the correlation coefficient is zero.
[ترجمه ترگمان]برای مثال فرض کنید ضریب همبستگی صفر است
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال فرض کنید که ضریب همبستگی صفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spearman's Rank-Order Correlation Coefficient was calculated to determine the correlation between relative frequency and coverage.
[ترجمه ترگمان]ضریب همبستگی درجه همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی بین فراوانی و پوشش نسبی محاسبه شد
[ترجمه گوگل]ضریب همبستگی رتبه مرتبه اسپیرمن برای تعیین رابطه بین فرکانس نسبی و پوشش محاسبه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pearsons correlation coefficient was calculated to measure the association betw ...

معنی Correlation Coefficient در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] ضریب همبستگی
[شیمی] ضریب همبستگی ، ضریب کورلاسیون
[عمران و معماری] ضریب همبستگی
[برق و الکترونیک] ضریب همبستگی
[زمین شناسی] ضریب همبستگی - عددی که نشانگر درجه همبستگی بین دو متغییر ریاضی است. ضریب همبستگی مختلفی مورد استفاده قرار دارند. نماد: r. -
[بهداشت] ضریب همبستگی
[صنعت] ضریب همبستگی - عددی بین 1 و 1- که نشان دهنده میزان رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.
[ریاضیات] ضریب همبستگی
[معدن] ضریب همبستگی (زمین آمار)
[پلیمر] ضریب همبستگی
[روانپزشکی] ضریب همبستگی. اصطلاحی که به رابطه ی بین دو رشته سنجش های زوجی اطلاق می شود.
[آمار] ضریب همبستگی
[آب و خاک] ضریب همبستگی - ضریب همبستگی
[ریاضیات] ماتریس ضرایب همبستگی، ماتریس ضریب های همبستگی
[ریاضیات] ضریب همبستگی متعارف
[آمار] ضریب همبستگی کانونی
[آمار] ضریب همبستگی گلان و هوپر
[آمار] ضریب همبستگی هوپر
[ریاضیات] ضریب همبستگی داخل خوشه ها
[آمار] ضریب همبستگی درون رده ای
...

معنی کلمه Correlation Coefficient به انگلیسی

correlation coefficient
• number between 1 and -1 which measures the degree to which two variables are linearly related (statistics)

Correlation Coefficient را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی correlation coefficient

کلمه : correlation coefficient
املای فارسی : کررلتین کففیکینت
اشتباه تایپی : زخققثمشفهخد زخثببهزهثدف
عکس correlation coefficient : در گوگل

آیا معنی Correlation Coefficient مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )