برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

Confirmation

/ˌkɑːnfərˈmeɪʃn̩/ /ˌkɒnfəˈmeɪʃn̩/

معنی: تاکید، تصدیق، تایید، شهادت، تثبیت، ابرام، استقرار
معانی دیگر: راستین کردن، تصویب، به ثبوت رسانی، مصداق، موید، راستین گر، راستین ساز، گواه، اثبات

بررسی کلمه Confirmation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of confirming.
مترادف: corroboration, substantiation, validation, verification
متضاد: contradiction
مشابه: affirmation, authorization, proof, proving, reinforcement, strengthening

(2) تعریف: that which confirms.
مترادف: corroboration, validation, verification
متضاد: contradiction
مشابه: affirmation, certification, proof, reinforcement

- The article was a confirmation of what I already knew.
[ترجمه ترگمان] مقاله چیزی بود که از قبل می‌دانستم
[ترجمه گوگل] مقاله تایید آنچه را که قبلا می دانستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a religious rite or ceremony performed to admit a person to full adult membership in a church.

واژه Confirmation در جمله های نمونه

1. the confirmation of a hotel reservation
تایید پیش گزینی (رزرو کردن) جا در هتل

2. the confirmation of a theory
اثبات یک نظریه

3. There has still been no official confirmation of the report.
[ترجمه Vv] هنوز هیچ تایید رسمی از گزارش ثبت نشده
|
[ترجمه ترگمان]هنوز تایید رسمی در گزارش نشده است
[ترجمه گوگل]هنوز هیچ تایید رسمی از این گزارش وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The police are seeking independent confirmation of certain details of the story.
[ترجمه ترگمان]پلیس به دنبال تایید مستقل جزئیات برخی جزئیات این داستان است
[ترجمه گوگل]پلیس به دنبال تایید مستقل از جزئیات خاصی از داستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They took her resignation from Bendix as confirmation of their suspicions.
[ترجمه ترگمان]استعفای او را تایید کردند و ب ...

مترادف Confirmation

تاکید (اسم)
accent , emphasis , underscore , stress , affirmation , assertion , confirmation , punctuation
تصدیق (اسم)
affirmation , admission , validity , acknowledgment , authentication , certification , verification , confirmation , ratification , avouchment , testimony , admittance , validation , intromission
تایید (اسم)
support , validity , verification , confirmation , grace , allegation , endorsement , validation
شهادت (اسم)
certification , confirmation , evidence , testimony , attestation , witness , testimonial , martyrdom
تثبیت (اسم)
consolidation , confirmation , stabilization , fixation , fixing , fixity
ابرام (اسم)
persistence , confirmation , request , importunity , persistency
استقرار (اسم)
confirmation , establishment , pitch , lodgement , lodgment , solidification

معنی Confirmation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تاییدیه
[ریاضیات] تأیید، تصدیق، تأییدیه
[حسابداری] درخواست تائیدیه
[آمار] درجه تایید
[حسابداری] تائیدیه منفی
[حسابداری] تائید به سفارش
[ریاضیات] تأیید سفارش
[حسابداری] تائیدیه مثبت

معنی کلمه Confirmation به انگلیسی

confirmation
• formal approval; proof; verification; coming of age ceremony (christianity, judaism)
confirmation of an agreement
• verification of a contract, validation of an agreement
confirmation of delivery
• affirmation that a delivery was received by the addressee (including date time and signature)
balance confirmation
• bank account balance verification
electronic confirmation
• validation received via electronic means (fax, e-mail, etc.)
notary confirmation
• notary certification, document stamped by a notary
official confirmation
• confirmation authorized by a recognized authority, certificate that is signed and in order, document written by the parties involved
purchase confirmation
• receipt showing that a person has bought and paid for an item
ratified confirmation
• authorization for an operation which has already been carried out
receiving confirmation
• being given certain proof
sale confirmation
• receipt, bill of sale, written document between a customer and vendor to record a sales transaction

Confirmation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aaa
استواری، ستوارش
sotv�reš
شفيق الله مصلح
تاييد کردن در مورد موضوع مشخص.
نام شما
به نظرِ من "تاییدیه" هستش.
مطمئن نیستم.
Oxford
تصدیق.

A statement that Seth will definitely happen at the time or in the way that has been arranged
AV
تایید کردن درباره ی موضوعیM
دستور_امر
محمد جواد شمسایی
بله گرفتن از عروس هنگام صیغه عقد جاری .
Amirreza
تاییدیه
Alireza
کلمه عبور
Hana
(n)
Confirmation = تایید


(v)
Confirm = تایید کردن
Shiva_sisi
A ststement that something will definitely happen at the time or in the way that has been arranged
برنج محسن
سبزی پلو با محسن
لوبیا پلو بامحسن
کته کبابی
شام حسابی
برنج خوب با محسن
👌😂👌😂👌😂👌😂
A.A
اعلامیه تاییدیه
فکر کنم مطمئن نیستم
Elin
تاییدیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی confirmation

کلمه : confirmation
املای فارسی : کانفرمیشن
اشتباه تایپی : زخدبهقئشفهخد
عکس confirmation : در گوگل

آیا معنی Confirmation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )