برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

Concessive

/kənˈsesɪv/ /kənˈsesɪv/

معنی: تصدیقی، امتیازی، حق الامتیازی
معانی دیگر: تخفیفی، اذعانی، اعترافی

بررسی کلمه Concessive

صفت ( adjective )
(1) تعریف: serving to concede.

- a concessive gesture
[ترجمه ترگمان] ژست می‌گرفت،
[ترجمه گوگل] یک حرکات کششی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of some words, such as "though," expressing concession.

واژه Concessive در جمله های نمونه

1. He makes little humorous concessive noises in his throat, to admit his mistake.
[ترجمه ترگمان]او در گلویش صدای کمی خنده‌دار می‌دهد تا اشتباه خود را تصدیق کند
[ترجمه گوگل]او در گلو او صدای خنده دار کم شنوایی می کند و اشتباه خود را می پذیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At first glance, therefore, concessive holists appear to take a purely pragmatic view of the relations between holism and individualism.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، در نگاه اول، به نظر می‌رسد که concessive holists به نظر می‌رسد دیدگاه واقع گرایانه ای از رابطه بین کل گرایی و فردگرایی دارد
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد، در نگاه اول، به نظر می رسد، هولیست های منصفانه، یک دیدگاه صرفا عملگرا را درباره روابط میان هولیزیسم و ​​فردگرایی می بینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even though introduces a concessive clause . my family is more important than anything else is an object clause of the verb feel.
[ترجمه ترگمان]با این حال، یک شرط concessive را معرفی می‌کند خانواده من از هر چیز دیگری مهم‌تر است
[ترجمه گوگل]هرچند که یک قاعده لغوی را معرفی می کند خانواده من مهم تر از هر چیز دیگری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Concessive

تصدیقی (صفت)
concessive
امتیازی (صفت)
patent , concessive , preferential
حق الامتیازی (صفت)
concessive

معنی کلمه Concessive به انگلیسی

concessive
• of concession; tending to concede, tending to yield

Concessive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول امینی
امایی (دستور زبان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی concessive

کلمه : concessive
املای فارسی : کنکسیو
اشتباه تایپی : زخدزثسسهرث
عکس concessive : در گوگل

آیا معنی Concessive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )