برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

Completeness

/kəmˈpliːtnəs/ /kəmˈpliːtnəs/

معنی: کمال، تمامیت

واژه Completeness در جمله های نمونه

1. For the sake of completeness I should mention one further argument.
[ترجمه ترگمان]به خاطر این کار باید یک استدلال دیگر را مطرح کنم
[ترجمه گوگل]به خاطر تکمیل، من باید یک بحث دیگر را ذکر کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For the sake of completeness, all names are given in full.
[ترجمه ترگمان]به خاطر کامل بودن، همه اسم‌ها را پر کرده‌اند
[ترجمه گوگل]به خاطر تکمیل، تمام نام ها به طور کامل داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These include considerations of the completeness of the system's coverage and the delay in making the data available.
[ترجمه ترگمان]این موارد شامل ملاحظات کامل بودن پوشش سیستم و تاخیر در ایجاد اطلاعات در دسترس هستند
[ترجمه گوگل]این شامل ملاحظات کامل بودن پوشش سیستم و تأخیر در ایجاد داده ها می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Completeness of the study sample was evaluated by scrutiny of neurology outpatient and general hospital records.
[ترجمه ترگمان]کامل بودن نمونه مورد مطالعه توسط بررسی و بررس ...

مترادف Completeness

کمال (اسم)
prime , amplitude , accomplishment , perfection , integrity , maturity , completeness , sophistication , exactitude , period , complementarity , plenitude , plentitude
تمامیت (اسم)
integrity , completeness , totality , entirety

معنی Completeness در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] کامل بودن
[ریاضیات] تامیت، کامل بودن بحث، کمال، تمامیت، کامل بودن، تام بودن
[آمار] کامل بودن
[ریاضیات] اصل موضوع تمامیت، اصل موضوع تامیت
[کامپیوتر] تطبیق کامل
[ریاضیات] کمال اعداد حقیقی
[ریاضیات] کمال اعداد حقیقی
[ریاضیات] اصل موضوع کمال خطی
[ریاضیات] تمامیت قیاسی
[ریاضیات] تمامیت بیانی
[ریاضیات] مشخص شدن مسأله به عنوان یک مثال عینی، برای تکمیل مطلب، برای کامل شدن بحث
[ریاضیات] شرط کامل بودن
[ریاضیات] قضیه ی کمال، قضیه ی تمامیت
[ریاضیات] فشردگی ضعیف، کمال ضعیف، تمامیت ضعیف

معنی کلمه Completeness به انگلیسی

completeness
• wholeness, perfection, state of being complete; state of being completed

Completeness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی شیخ زاده
تکمیل
نصرالهی
تمامیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی completeness

کلمه : completeness
املای فارسی : کمپلتنس
اشتباه تایپی : زخئحمثفثدثسس
عکس completeness : در گوگل

آیا معنی Completeness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )