برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1514 100 1
شبکه مترجمین ایران

Client Centered Therapy

معنی Client Centered Therapy در دیکشنری تخصصی

Client Centered Therapy
[روانپزشکی] درمان متمرکز بر درمانجو. نوعی روان درمانی که بوسیله کارل راجرز پایه ریزی شد. درمانگر از اندرز و ارائه طریق خودداری کرده و به تشویق و تصریح نکات بسنده می کند. فرض این است که بیمار توانایی مدارا با مسائل شخصی را دارد و کار درمانگر این است که جوّی پذیرا و فاقد داوری پدید آورد تا درون آن مسائل تفتیش و حل شوند. گاهی روان درمانی بی رهنمود هم نامیده می شود، هرچند اصطلاح اخیر ممکن است روش هایی را نیز که اختصاصاً از دیدگاه راجری تبعیت نمی کنند در برگیرد.

Client Centered Therapy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zahra
درمان مراجع محور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Client Centered Therapy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )