برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

Clearing house

/ˈklɪrɪŋ haʊs/ /ˈklɪrɪŋ haʊs/

System.String[]

واژه Clearing house در جمله های نمونه

1. The centre will act as a clearing house for research projects for former nuclear scientists.
[ترجمه ترگمان]این مرکز بعنوان یک خانه پاک‌سازی برای پروژه‌های تحقیقاتی دانشمندان هسته‌ای سابق عمل خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این مرکز به عنوان یک خانه پاکسازی برای پروژه های تحقیقاتی برای دانشمندان سابق هسته ای عمل خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In return, the Clearing House nets 75 percent of the subscription fee, or more.
[ترجمه ترگمان]در عوض، خانه تمیز کردن ۷۵ درصد از هزینه اشتراک، یا بیشتر است
[ترجمه گوگل]در عوض، Networks Clearing House 75 درصد از هزینه اشتراک یا بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The clearing house then matches long and short positions and assigns a short to make delivery to a long.
[ترجمه ترگمان]سپس خانه پاک‌سازی دارای موقعیت‌های بلند و کوتاه است و یک مدت‌زمان کوتاه را برای تحویل دادن به مدت‌زمان طولانی اختصاص می‌دهد
[ترجمه گوگل]سپس خانه پاکسازی موقعیت های طولانی و کوتاه را مطابق می کند و کوتاه می کند تا تحویل به مدت طولانی انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The short ...

مترادف Clearing house

انبار (اسم)
lodge , store , agglomeration , tender , seraglio , cellar , storeroom , storehouse , repository , arsenal , garner , depot , sluice , repertory , clearing house , depository , thesaurus , entrepot , stockroom , godown
موسسه تهاتری لندن (اسم)
clearing house

معنی Clearing house در دیکشنری تخصصی

[صنعت] اتاق تهاتر،شرکتى که چکها را نقد مى نماید،اطاق پایاپاى
[حقوق] اتاق تهاتر

معنی کلمه Clearing house به انگلیسی

clearing house
• institution maintained by banks where accounts and mutual claims are settled
• a clearing house is an organization which collects, sorts, and distributes information.
• a clearing house is also a central bank which deals with all the transactions between the banks that use its services.
bank clearing house
• place where banks exchange checks and bills and settle their accounts
inter bank clearing house
• general banking institution for settling debts on checks

Clearing house را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی clearing houseکلمه : clearing house
املای فارسی : کلیرینگ هوس
اشتباه تایپی : زمثشقهدل اخعسث
عکس clearing house : در گوگل

آیا معنی Clearing house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )