برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1466 100 1

Circumvention


پیشدستی، حیله

واژه Circumvention در جمله های نمونه

1. Furthermore, publishing information to enable or assist the circumvention of copy-protection is similarly treated.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، انتشار اطلاعات برای فعال کردن یا کمک به دور زدن کپی - حفاظت نیز به طور مشابه مورد درمان قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، انتشار اطلاعات برای فعال کردن یا کمک به دور زدن حفاظت از کپیبرداری نیز مشابه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lawyer - One skilled in the circumvention of the law. Ambrose Bierce
[ترجمه ترگمان]حقوقدان - یک نفر در دور زدن قانون مهارت داشت امبروس Bierce
[ترجمه گوگل]وکیل - یکی از متخصصان در کنار قانون است Ambrose Bierce
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That is because thejustness of the anti - circumvention clause is still under dispute.
[ترجمه ترگمان]به این دلیل است که thejustness از بند ضد دور هنوز تحت بحث است
[ترجمه گوگل]این به این دلیل است که قاعدهی مقررات ضد عقیده هنوز تحت اختلاف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A new tool will join the censorship circumvention arsenal this September.
...

معنی کلمه Circumvention به انگلیسی

circumvention
• evasion, side-stepping, dodging, going around

Circumvention را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr_mitra100
دوری
محدثه فرومدی
سرپیچی، احتراز، اجتناب، دورزنی، دور زدن
بهزاد همایی
جلوگیری- نادیده گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی circumvention
کلمه : circumvention
املای فارسی : کیرکومونتین
اشتباه تایپی : زهقزعئرثدفهخد
عکس circumvention : در گوگل

آیا معنی Circumvention مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران