برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

Cash Basis

واژه Cash Basis در جمله های نمونه

1. Since these appropriation accounts are on the cash basis, accounting standards would hardly seem relevant.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که این حساب‌ها به صورت نقدی هستند، استانداردهای حسابداری به سختی مرتبط به نظر می‌رسند
[ترجمه گوگل]از آنجاییکه این حسابهای اختصاصی بر مبنای نقدی است، استانداردهای حسابداری به سختی به نظر میرسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cash basis of accounting does not give a good picture of profitability because it fails to match revenue and related expenses and therefore does not lead to a logical measurement of income.
[ترجمه ترگمان]اساس نقدی حسابداری یک تصویر خوب از سود آوری به دست نمی‌دهد، چرا که نمی‌تواند با درآمد و هزینه‌های مربوطه انطباق داشته باشد و بنابراین منجر به اندازه‌گیری منطقی درآمد نمی‌شود
[ترجمه گوگل]مبنای نقدی حسابداری یک تصویر خوب از سودآوری را نمی دهد، زیرا نمی تواند درآمد و هزینه های مرتبط را مطابقت دهد و بنابراین منجر به اندازه گیری منطقی درآمد نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Since the founding, our government cash basis of accounting has been the basis for the confirmation.
[ترجمه ترگمان]از زمان تاسیس، اساس نقدی دولت ما اساس این تایید بوده‌است
[ترجمه گوگل]از زمان تأسیس، پول نقد دولت ما از حسابداری پایه ای برای تایید بوده است
[ترجمه شما] ...

معنی Cash Basis در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مبنا یا روش نقدی
[ریاضیات] سیستم حسابداری نقدی، روش نقدی
[حسابداری] حسابداری نقدی

معنی کلمه Cash Basis به انگلیسی

cash basis
• commercial transactions involving only cash (as opposed to credit)

Cash Basis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cash Basis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )