c ration


جیره ی توی قوطی (که در جنگ جهانی دوم در جبهه به سربازان امریکایی می دادند)
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما