c or horizon or horizon or horizon

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] افق c، خاک زیرین افق خاک در در زیر افق bقرار دارد و شامل سنگ بستر هوازده است.افقی است که مواد سنگی به میزان خیلی کم تخریب و تجزیه شدهاند و در نتیجه سنگهای اولیه زیاد تغییر نکرده بلکه بصورت قطعات خرد شده میباشند. زیر این منطقه سنگهای تخریب نشده یعنی سنگ اولیه قرار دارد که هیچگونه تخریب و یا تجزیهای در آن صورت نگرفته است

معنی یا پیشنهاد شما