c inc


مخفف: (ارتش) سرفرمانده، فرمانده کل
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما