c axis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] محور C محوری که در یک شبکه بلوری دوسویی، عمود بر (001) است. مقایسه شود با: محورهای a و b. (بلورشناسی): یکی از محورهای بلورشناسی که به عنوان مرجع در توصیف بلور استفاده می شود. این محور بطور عمودی جهت یافته است. در بلورهای تتراگونال و هگزاگونال، محور یکتای تقارن است. این محور معمولاً محور اصلی می باشد. حرف C معمولاً بصورت ایتالیک نوشته می شود. مقایسه شود با: محور a و b.

معنی یا پیشنهاد شما