burst the bond

پیشنهاد کاربران

Burst the bond to something
از بند چیزی رها شدن
بند چیزی را گسستن

Rumi exhorts the reader to burst the bonds to the gold and silver to be free
رومی برای رسیدن خواننده به رهایی او را به گسستن بند های دلبستگی به طلا و نقره دعوت می کند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما