bud off

پیشنهاد کاربران

جوانه زدن
زیست شناسی :
تولید وزیکول از جسم گلژی یا شبکه آندوپلاسمی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما