bring out the best in somebody

پیشنهاد کاربران

تمام بدی ها/خو بی های کسی را رشد دادن
خوبی ها/بدی ها را در کسی زنده کردن
صفات مثبت/منفی کسی را برانگیختن
حیوانیت/انسانیت را در کسی شک فا کردن
موجب بروز یا نشان دادن خصیصه های خوب یا بد در کسی شدن
بهترین کسی رو ازش بیرون کشیدن ( مثل وقتی که یه بازیکن با مربی های مختلف عملکردش خوب نیست ولی زیر نظر یه مربی دیگه از این رو به اون رو می شه یا بهترین عملکرد خودشو ارائه می ده، در واقع اون مربی تونسته بهترین اون بازیکن رو ازش بیرون بکشه )
موجب شکوفایی، تشویق یا تقویت بهترین ویژگی های کسی شدن - کسی را به رفتار خوب برانگیختن
به بهترین روشی که میتوانید با کسی رفتار کردن

بپرس