bricks and mortar

پیشنهاد کاربران

خدمات بدون استفاده از اینترنت
1. ساخت و ساز investment in bricks and mortar

2. فیزیکی ( در مقابل دیجیتال ) ، مثلا فروشگاه هایی که ماهیت فیزیکی دارند که در مقابل فروشگاه های انلاین قرار می گیرند
فیزیکی
واقعی
غیرمجازی
فیزیکی سنتی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما