brain hijack

پیشنهاد کاربران

ربایش مغزی یا ربایش آمیگدال ( نام علمی: Amygdala hijack ) به یک پاسخ شخصی و عاطفی اشاره دارد که در پاسخ به محرک خارجی، فوری، پرتلاطم و بیش از اندازه است زیرا این امر تهدید عاطفی بسیار قابل توجهی را برانگیخته است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما