bounce ideas off

پیشنهاد کاربران

نظر کسی رو در مورد چیزی پرسیدن، از نظر دیگران بهره بردن.
رد و بدل کردن نظرات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما