bougainvillea

شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several woody vines of the American tropics that have small inconspicuous flowers surrounded by bright red, orange, or purple bracts.

جمله های نمونه

1. The smell of bougainvillea, which produces flowers all year round and supplies the wreaths, is in the air.
[ترجمه ترگمان]بوی of که تمام سال گل تولید می کند و حلقه های گل را تامین می کند در هوا است
[ترجمه گوگل]بوی بوقینویله که گلها را در تمام طول سال تولید می کند و تاج های گلدار را تامین می کند، در هوا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The white woman picked a branch of magenta bougainvillea flowers and put them in a glass on the table.
[ترجمه ترگمان]زن سفید شاخه گل سرخ رنگی را برداشت و آن ها را در یک لیوان روی میز گذاشت
[ترجمه گوگل]زن سفید یک شاخه ای از گل بگونینولیا را برداشت و آنها را در یک شیشه ای روی میز گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His little sister gripped a shoot of fuchsia bougainvillea and wailed.
[ترجمه ترگمان]خواهر کوچکش به گل رز ماری چنگ زد و ناله سر داد
[ترجمه گوگل]خواهر کوچکش یک ساقه از fuchsia bouganinvillea را گرفت و به ضرب گلوله کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was a cypress with bougainvillea climbing up it, and beyond, a landscape of red hills.
[ترجمه ترگمان]سرو کله چوبی داشت که از آن بالا می رفت و در آن سوی، منظره ای از تپه های سرخ رنگ
[ترجمه گوگل]یک کایپرس با بوژینویلایا بالا رفت و از آن فراتر رفت، چشم انداز تپه های قرمز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The grandest of these, a bougainvillea, rises above roof level.
[ترجمه ترگمان]بزرگ ترین اینها، a، از سطح بام بالا می رود
[ترجمه گوگل]بزرگترین این بوگینویله، بالاتر از سطح سقف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Burma's sprays of bougainvillea, its gilded pagodas and the sway of schoolgirls dressed in the sarongs called longyis all create a false sense of contentment.
[ترجمه ترگمان]sprays برمه، معبد طلایی آن و سلطه دختران مدرسه ای که در the نامیده می شود، احساس رضایت غلط ایجاد می کنند
[ترجمه گوگل]اسپری های بیرمنگام بوژینیلایا، pagodas طلایی و تابش دانش آموزانی که در سارگون پوشیدند longyis همه را احساس غم انگیز رضایت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In the experiment one-year healthily-growing hardwood branches of bougainvillea and one-year semi-lignified softwood twigs with leaves were selected as cuttings.
[ترجمه ترگمان]در این آزمایش شاخه های چوبی سخت کاشت گیاه of و شاخه های کوچک - با برگ های نیمه year با برگ ها به عنوان برش انتخاب شدند
[ترجمه گوگل]در این آزمایش، یک ساله شاخه های جنگلی سالم رشد یافته بوقینویله و یک ساله شاخه های نرم چوب نیمه نازک با برگ به عنوان قلمه انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I was first impressed by bougainvillea about 12 years ago when we moved to settle down here.
[ترجمه ترگمان]من قبل از ۱۲ سال قبل از اینکه اینجا ساکن بشیم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم
[ترجمه گوگل]من برای اولین بار تحت تاثیر بوژینویله قرار گرفتم که حدود 12 سال پیش زمانی که ما به آنجا رفتیم، نقل مکان کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Oh, it's bougainvillea. It's the city flower.
[ترجمه ترگمان] اوه، این \"bougainvillea\" - ه این گل شهره
[ترجمه گوگل]اوه، بوژینیللا است این شهر گل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Coleus, bougainvillea, snow-on-the-mountain, wandering Jew, violets, agapanthus, Johnny-jump-ups, poor-man's-orchid, spider. They trade cuttings, smuggling them over state lines, to propagate at home.
[ترجمه ترگمان]Coleus، bougainvillea، برف - روی کوهستان، یک یهودی سرگردان، بنفشه، agapanthus، جانی - پرش، orchid - man، عنکبوت آن ها برش تجاری و قاچاق را بر روی خطوط دولتی قاچاق می کنند تا در خانه تکثیر شوند
[ترجمه گوگل]کولوس، بوژینویلا، برف در کوه، یهودی سرگردان، بنفشه، آگپانتوس، جانی جین، وحشی، مرد عنکبوتی ضعیف آنها قلمه های تجاری، قاچاق آنها را از طریق خطوط دولتی، برای تبلیغ در خانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Paperflower (bougainvillea) is the city flower of Shenzhen.
[ترجمه ترگمان]Paperflower (bougainvillea)گل شهر Shenzhen است
[ترجمه گوگل]Paperflower (bouganinvillea) گل شهر شنزن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Some species of plants such as bougainvillea and frangipani, this can have a smell can shade the United States.
[ترجمه ترگمان]برخی از گونه های گیاهان مانند bougainvillea و frangipani می توانند در ایالات متحده می توانند بو داشته باشند
[ترجمه گوگل]برخی از گونه های گیاهان مانند بوقینویله و فرنگیپانی، این می تواند بوی خوبی داشته باشد، می تواند ایالات متحده را سایه زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. By explaining the Bougainvillea Maintenance about plant materials, irrigation, nutrition, bloom, plant diseases and insect pests, the writer given some suggestions about it.
[ترجمه ترگمان]با تشریح قوانین تعمیر و نگهداری در مورد مواد گیاهی، آبیاری، تغذیه، شکوفه دادن، بیماری های گیاهی و آفت های حشرات، نویسنده پیشنهاداتی در مورد آن داده است
[ترجمه گوگل]با توضیح Bougainvillea تعمیر و نگهداری در مورد مواد گیاهی، آبیاری، تغذیه، شکوفه، بیماری های گیاهی و آفات حشرات، نویسنده برخی از پیشنهادات در مورد آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Of course, bougainvillea is the city flower.
[ترجمه ترگمان]البته، bougainvillea گل شهر است
[ترجمه گوگل]البته بوژینیللا گل شهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The camp was full of pine trees and flowerbeds of bougainvillea and hibiscus.
[ترجمه ترگمان]چادرها پر از درخت های صنوبر و گل bougainvillea و hibiscus بود
[ترجمه گوگل]اردوگاه پر از درختان کاج و گلدانهای بوقینویله و هبیسکوس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• tropical plant
bougainvillea is a climbing plant with very thin red or purple leaves which look like flowers. bougainvillea grows mainly in hot countries.

ارتباط محتوایی

بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: any of several woody vines of the American tropics that have small inc ...جمله های نمونه1. The smell of bougainvillea, which produces flowers all year round and supplies the wreaths, is i ...انگلیسی به انگلیسیtropical plant bougainvillea is a climbing plant with very thin red or purple leaves which look like ...
معنی bougainvillea، مفهوم bougainvillea، تعریف bougainvillea، معرفی bougainvillea، bougainvillea چیست، bougainvillea یعنی چی، bougainvillea یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: bouge
اشتباه تایپی: ذخعلشهدرهممثش
آوا: /بوگینویللی/
عکس bougainvillea : در گوگل

پیشنهاد کاربران

گل کاغذی
Bougainvillea ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: گُل کاغذی
تعریف: سرده ای با حدود چهار تا هجده گونه از گل کاغذیان که بومی امریکای جنوبی هستند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما