bottom of everything

پیشنهاد کاربران

ته و توی چیزی/ ته و توی همه چیز
I will get to the bottom of this
یعنی من ته و توی این قضیه رو درمیارم
از ته قلب
از صمیم قلب

سوال های مرتبط