booster dose

پیشنهاد کاربران

دوز تقویتی یا دوز تکرار
برای اطمینان و پشتیبانی بیشتر از سیستم ایمینی پس از واکسن های زده شده
دوز یادآور

بپرس