birth order

پیشنهاد کاربران

نسبت یک فرزند به دیگر فرزندان از نظر توالی تولد
ترتیب تولد فرزندان
ترتیب تولد فرزندان یک خانواده
birth order ( علوم سلامت )
واژه مصوب: مرتبۀ تولد
تعریف: نوبت یک تولد در زنجیرۀ زایمان های یک مادر
بچه ی چندم ( یک خانواده )
What's your birth orderبچه ی چندمی؟
《Birth Order》ترتیب تولد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما