birth order

پیشنهاد کاربران

《Birth Order》ترتیب تولد
بچه ی چندم ( یک خانواده )
What's your birth orderبچه ی چندمی؟
birth order ( علوم سلامت )
واژه مصوب: مرتبۀ تولد
تعریف: نوبت یک تولد در زنجیرۀ زایمان های یک مادر
ترتیب تولد فرزندان یک خانواده
ترتیب تولد فرزندان
نسبت یک فرزند به دیگر فرزندان از نظر توالی تولد

بپرس