biromantic

پیشنهاد کاربران

شخصی که خود را بیرومنتیک معرفی می کند ، می تواند عاشقانه به چند جنسیت جذب شود. وقتی فردی غیرجنسی باشد ، هیچ کس از نظر جنسی جذب او نمی شود. افراد غیرجنسی بیرومنتیک به دنبال روابط عاشقانه اما نه جنسی با افراد با هویت جنسیتی متفاوت هستند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما