biotype


معنی: زیست گروه، ژنوتیپ، موجود همزیست، همنوع، هم جنس
معانی دیگر: (گروهی گیاه یا جاندار که از نظر عوامل ارثی و ژنتیک و نهاد اساسی مشابه باشند) زیست گونه، زیمونه
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Result 5 strains of classical biotype of Vibrio cholerae ( VC ) O serogroup ( CVC ) were all classical type.
[ترجمه ترگمان]نتیجه ۵ سویه of کلاسیک of cholerae (VC)O serogroup (CVC)همگی نوع کلاسیک بودند
[ترجمه گوگل]نتایج حاصل از 5 گونه بیوتایپ کلاسیک Vibrio cholerae (VC) O serogroup (CVC) همه نوع کلاسیک بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Patients of thin gingiva biotype suffered from gingival recession after orthodontic treatment more frequently, so preventional gingiva graft procedure will be indicated for this kind of patients.
[ترجمه ترگمان]بیماران gingiva thin، پس از درمان orthodontic، از رکود اقتصادی gingival رنج می برند، بنابراین روش preventional gingiva برای این نوع از بیماران تعیین خواهد شد
[ترجمه گوگل]بیماران مبتلا به بیوتایپ gingiva باریک از ریزش لثه بعد از درمان ارتودنسی، بیشتر از این موارد بیمار می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In recent years Bemisia tabaci biotype B has become one of the most important insect pests on vegetable crops in China.
[ترجمه ترگمان]در سال های اخیر، Bemisia tabaci بی، یکی از مهم ترین آفات گیاهی در مورد محصولات گیاهی در چین تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]در سال های اخیر، Bemisia tabaci بیوتایپ B یکی از مهمترین آفات حشرات در محصولات گیاهی در چین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Differences in susceptibility to insecticides between biotypes of B. tabaci are speculated to be an important mechanism for the B biotype to displace non-B biotypes of the insect.
[ترجمه ترگمان]تفاوت در مستعد کردن insecticides بین biotypes و B انتظار می رود که tabaci مکانیزم مهمی برای گروه B باشد تا biotypes غیر B حشرات را جابجا کند
[ترجمه گوگل]تفاوت در حساسیت به حشره کش ها بین گونه های B tabaci به عنوان مکانیسم مهم برای بیوتایپ B برای جایگزینی بیوتیت های غیر B از حشرات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Biotype 3 Agrobacterium tumefaciens strain MI3-2 from grapevine in nature is responsible for the formation of tumors on a very narrow host range of plants, particularly vitis(grapevine)cultivars.
[ترجمه ترگمان]Biotype ۳ Agrobacterium tumefaciens - ۲ از کلاغ کردن در طبیعت مسئول تشکیل تومور در طیف وسیعی از گیاهان، به ویژه vitis (grapevine)می باشد
[ترجمه گوگل]Biotype 3 Agrobacterium tumefaciens strain MI3-2 از انگور در طبیعت مسئول شکل گیری تومورها در محدوده میزبان بسیار محدود گیاهان، به ویژه ارقام vitis (انگور) است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The QS biotype was superior to the QR biotype in the bud rate, in the plant height, in the root and aboveground weight, in the number of spicate and in the seed weight.
[ترجمه ترگمان]The QS با نرخ جوانه، در ارتفاع ساقه، در ریشه و وزن aboveground، در تعداد spicate و در وزن دانه برتر بود
[ترجمه گوگل]بیوتیپ QS بر اساس بیوتیپ QR در میزان جوانه زنی، در ارتفاع بوته، وزن ریشه و سطح زمین، تعداد ساقه و وزن بذر برتر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Objective To study the drug resistance of biotype parvo of Ureaplasma urealyticum in the female reproductive tract.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه مقاومت دارویی of parvo از Ureaplasma urealyticum در دستگاه تناسلی زن
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه مقاومت دارویی بیوتیپ پروتوپور اوراپلاسما اورآلیتیکوم در دستگاه تناسلی زن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Bemisia tabaci (Gennadius) biotype B is an important pest that have outbreaked and caused severe damage worldwide through the last 20 years.
[ترجمه ترگمان]Bemisia tabaci (Gennadius)biotype B یک آفت مهم است که در طول ۲۰ سال گذشته باعث آسیب جدی به سراسر جهان شده است
[ترجمه گوگل]Bemisia tabaci (Gennadius) بیوتایپ B یک آفت مهم است که طی 20 سال گذشته از بین رفته و باعث ایجاد آسیب شدید در سراسر جهان شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The results showed that the invasive B biotype has the capacity to displace the non-B biotype in a short period of time.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که the invasive دارای ظرفیت جابجایی B - B در مدت زمان کوتاهی است
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که بیوتایپ تهاجمی B دارای ظرفیت جایگزینی بیوتایپ غیر B در یک دوره کوتاه مدت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As for the variety which was resistant to biotype, the proportion of the biotype Bangladesh increased.
[ترجمه ترگمان]در مورد تنوع که در برابر biotype مقاوم بود، نسبت of بنگلادش افزایش یافت
[ترجمه گوگل]نسبت تنوعی که به بیوتایپ مقاوم بود، نسبت بوته های بیوتایپ افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It was indicated that the feeding and ovipositing behaviors of biotype 2 conformed basically to its virulence, whilst in biotype 3 were inconsistent.
[ترجمه ترگمان]نشان داده شد که رفتار تغذیه و تغذیه of ۲ اساسا به virulence آن بستگی دارد، در حالی که در biotype ۳ ناسازگار بودند
[ترجمه گوگل]مشخص شد که رفتار تغذیه ای و تخمیر تخم بیوتایپ 2 اساسا به ویروس بودن آن بستگی دارد، در حالیکه در بیوتایپ 3 ناسازگار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Similarly, severe infectious diseases intensified the war, but plague and smallpox only infected a few areas. However, classical biotype cholera was quite different.
[ترجمه ترگمان]به طور مشابه، بیماری های عفونی شدید، جنگ را تشدید کردند، اما بیماری و آبله تنها چند منطقه را آلوده کردند با این حال، وبا کلاسیک کاملا متفاوت بود
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب، بیماری های شدید عفونی، جنگ را تشدید می کردند، اما طاعون و باسن فقط چند ناحیه را آلوده می کنند با این حال، وحشی بیوتیت کلاسیک کاملا متفاوت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Effects of 4 matrixes, spraying of "Yuhualing", a kind of biotype organic nutrition on the rooting and seedling rate of papaya cuttings were studied.
[ترجمه ترگمان]اثرات ۴ matrixes، اسپری کردن \"Yuhualing\"، نوعی از مواد غذایی ارگانیک biotype بر روی قلمه زدن و نرخ seedling و قلمه زدن پاپایا بررسی شدند
[ترجمه گوگل]اثر 4 ماتریس، پاشش Yuhualing، یک نوع تغذیه آلی بیوتایپ بر میزان ریشه زایی و میزان جوانه زنی قلمه پاپایا مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The results suggested that application of insecticide might be one important factor affecting the genetic structure of B. tabaci biotype B.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان داد که استفاده از حشره کش ممکن است یک عامل مهم موثر بر ساختار ژنتیکی B باشد tabaci biotype بی
[ترجمه گوگل]نتایج نشان داد که استفاده از حشره کش ممکن است یکی از عوامل مهم بر ساختار ژنتیکی بیوتایپ B tabaci باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

زیست گروه (اسم)
biotype

ژنوتیپ (اسم)
biotype

موجود همزیست (اسم)
biotype

همنوع (اسم)
biotype, congener, fellowman

هم جنس (صفت)
like, homogeneous, biotype, cognate, consubstantial, connatural

تخصصی

[زمین شناسی] زیست گونه هر کدام از یک گروه ارگانیسم ها که منشاء سازنده های انها یکسان باشد.
[بهداشت] زیستمونه - بیوتیپ

به انگلیسی

• group of organisms having identical inherited characteristics

معنی یا پیشنهاد شما