biotransformation


سوخت و ساز،سوخت و ساز داروها
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[پلیمر] زیست انتقال

پیشنهاد کاربران

دگرگونی زیستی
تبدیل زیستی
تحول زیستی
biotransformation ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: تبدیل زیستی
تعریف: تبدیل یک ماده به ترکیبات دیگر در نتیجۀ فعالیت اندامگان ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما