biological treatment

تخصصی

[عمران و معماری] تصفیه زیستی
[بهداشت] تصفیه زیستی

پیشنهاد کاربران

biological treatment ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: تصفیۀ زیستی
تعریف: نوعی فرایند تصفیه که در آن از باکتری ها و دیگر ریزاندامگان ها برای تخریب پسماندهای آلی استفاده می شود

بپرس