biodegradation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] زیست تجزیه
[آب و خاک] تخریب بیولوژیک

پیشنهاد کاربران

تجزیه پذیری
تجزیه بیولوژیکی
زیست تخریب پذیری - تخریب در محیط فیزیولوژیک و بیولوژیک بدن - تخریبی که محصولات حاصل از آن زیست سازگار هستند و به بدن آسیبی نمی زنند و احتمال جذب یا دفع و متابولیسم آن ها توسط بدن وجود دارد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما