bioburden

پیشنهاد کاربران

بار زیستی : به میکرو ارگانیزمهای موجود در مواد اولی / محصول بالک /، محصول بینا بینی تا حد استاندارد موجود بوده و فابل قبول قبول باشد.
بارِ میکروبی؛ بارِ زیستی؛ میزان یا تعداد میکرواورگانیزم های موجود بر روی ابزارهای پزشکی، تجهیزات فرآوری مواد غذایی یا دارویی و مانند آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما