big up

پیشنهاد کاربران

زنده باشی یا دمت گرم
راه و روش.
دمت گرم در فرم رسمی. مثلا: پاینده باشید ، برقرار باشید ، سایه عالی مستدام.
دمت گرم
Big up to someone :
دمش گرم
آفرین بهش

Big up something :
بزرگ جلوه دادن چیزی
بزرگ کردن چیزی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما