big break

پیشنهاد کاربران

فرصت معروف شدن
فرصت طلایی
شانسی برای موفق شدن
فرار بزرگ
طرز نوشتن پرازده
chance to be successful
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما