bi

/ˈbaɪ//bi/

مخفف: (خودمانی) دارای تمایل جنسی هم به جنس مخالف و هم به جنس خود، مخفف: (شیمی) بیسموت، پیشوند:، دوگانه، دارای دو عدد [biangular]، دو چندان، دو برابر، در دو طرف، به دو سو [biconvex]، هر دو ماه (یا هفته یا سال یا قرن) یک بار [biweekly و biennial]، دو بخشی [bilabial و bilateral]، (گیاه شناسی و جانورشناسی) مضاعف، جفتی، دوبرابر [bifurcate]، پیشوند معادل با: bio-
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element bismuth.
پیشوند ( prefix )
(1) تعریف: two; both.

- bicycle
[ترجمه ترگمان] دوچرخه
[ترجمه گوگل] دوچرخه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- bilateral
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] دو طرفه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- bicarbonate
[ترجمه ترگمان] بیکربنات
[ترجمه گوگل] بی کربنات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: once every two (specified periods).

- biennial
[ترجمه ترگمان] دوسالانه
[ترجمه گوگل] دوسالانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: twice a (specified period).

- bimonthly
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه گوگل] دو ماهانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Figure 4 shows an integration scenario using WebSphere BI Adapters, in which a client requests application data from multiple applications .
[ترجمه ترگمان]شکل ۴ یک سناریوی ادغام با استفاده از WebSphere Adapters BI را نشان می دهد که در آن یک مشتری داده های برنامه را از چندین کاربرد درخواست می کند
[ترجمه گوگل]شکل 4 یک سناریوی ادغام با استفاده از WebSphere BI Adapters را نشان می دهد، که در آن یک مشتری اطلاعات برنامه را از برنامه های مختلف درخواست می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We have bi - lingual free booklets to give to you.
[ترجمه ترگمان]ما کتابچه های دارای دو زبانی رایگان برای ارایه به شما داریم
[ترجمه گوگل]ما یک جزوه رایگان دو زبانه برای شما ارائه می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Adventure Aviation's'Gravity Grabber'aerobatic bi - plane trip sounded just the ticket.
[ترجمه ترگمان]جاذبه جاذبه پرواز سفره ای دو هواپیما فقط بلیت هواپیما را به صدا در می آورد
[ترجمه گوگل]هواپیمای ماجراجویی Aviation's'Gravity Grabber'aerobatic سفر دوطرفه فقط بلیط را صدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Drag onto the page to add a thyristor, bi - directional triode - type, triac - gated switch.
[ترجمه ترگمان]روی صفحه بکشید تا یک سوییچ دو جهتی thyristor، triac - gated را اضافه کنید
[ترجمه گوگل]برای اضافه کردن یک تریستور، سوئیچ سه گانه دو طرفه - نوعی، تریاک - دروازه، بر روی صفحه بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A method has been proposed for determination of Bi, Se, Te in high - purity pentoxide by HG - ICP - OES.
[ترجمه ترگمان]روشی برای تعیین Bi، Se، Te در پنتا اکسید پذیری بالا با HG - ICP - OES پیشنهاد شده است
[ترجمه گوگل]روش HG - ICP - OES برای تعیین Bi، Se، Te در پنتوکسید خلوص بالا پیشنهاد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Spectral density and cross - spectral density and bi - cross - spectral density are also de.
[ترجمه ترگمان]چگالی طیفی و چگالی طیفی و چگالی دو متقاطع نیز de هستند
[ترجمه گوگل]تراکم طیفی و تراکم متقاطع طیفی و تراکم متقاطع طیفی نیز د
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. As, Sb, Mo, W, Bi and Te etc. may act as indicator for industrial orebody.
[ترجمه ترگمان]همانند، Sb، Mo، W، Bi و Te غیره ممکن است به عنوان شاخص orebody صنعتی عمل کنند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، Sb، Mo، W، Bi و Te و غیره ممکن است به عنوان شاخصی برای بدنه صنعتی عمل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Rapid determination of As, Sb, Bi, Hg in geochemical sample by HG AFS was researched.
[ترجمه ترگمان]تعیین سریع همانند،، Sb، Hg در نمونه ژئوشیمیایی توسط HG AFS بررسی شد
[ترجمه گوگل]تعیین سریع، As، Sb، Bi، Hg در نمونه ژئوشیمیایی توسط HG AFS، مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Conclusion: Xin An Di Bi Ji is ideal in preventing atrial fibrillation.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: ژین Di برای جلوگیری از فیبریلاسیون دهلیزی، ایده آل است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری Xin An Di Bi Ji در جلوگیری از فیبریلاسیون دهلیزی ایده آل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Resemble at present: With planning fierce Bi of dim glow of the setting sun rips Yan? shoe and trousers wet, cannot go out temporarily, can get into mosquito-curtain to listen to rain only.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر در حال حاضر که او را در حال فرار از نور شدید آفتاب غروب خورشید قرار داده بود؟ اگر کفش و شلوار خیس باشد، نمی تواند موقتا از آن بیرون برود، می تواند از پرده mosquito عبور کند و فقط به باران گوش کند
[ترجمه گوگل]در حال حاضر شبیه با برنامه ریزی شدید از بی تاب از نور کم از خورشید ریز یان؟ کفش و شلوار مرطوب، نمی تواند به طور موقت بیرون رود، می تواند به پشه پرده برای گوش دادن به باران تنها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The common bi, tri, or tetravalent mental oxides didnt show significant effect on the stability.
[ترجمه ترگمان]The ذهنی مشترک، سه گانه، یا tetravalent تاثیر معنی داری بر پایداری نداشتند
[ترجمه گوگل]اکسید های مغناطیسی معمولی دو، سه یا چهار الیه ای اثرات قابل توجهی بر پایداری ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Behavioral inhibition(BI)and"behaviorally uninhibited"(UBI), a critical dimension of temperament, play a vital role in children's social development.
[ترجمه ترگمان]مهار رفتاری (BI)و \"behaviorally uninhibited\" (ubi)، یک بعد حیاتی از خلق و خوی، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی کودکان ایفا می کنند
[ترجمه گوگل]مهار رفتاری (BI) و غیر قابل انعطاف رفتار (UBI)، یک جنبه انتقادی از خلق، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی کودکان بازی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Tandem - A bi - place wing for a pilot and a passenger.
[ترجمه ترگمان]Tandem - یک بال دو محل برای یک خلبان و یک مسافر
[ترجمه گوگل]Tandem - یک بال دو طرفه برای خلبان و یک مسافر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Therefore increasing the BI content and decreasing the nitrogen content increases coke yield without any change in the softening point of binder pitches for graphite electrodes.
[ترجمه ترگمان]بنابراین افزایش محتوای BI و کاهش مقدار نیتروژن، کک را افزایش می دهد بدون هیچ تغییری در نقطه نرم pitches binder برای الکترودهای گرافیتی
[ترجمه گوگل]بنابراین افزایش محتوای BI و کاهش محتوای نیتروژن باعث افزایش عملکرد کک می شود بدون تغییر در نقطه نرم کننده رزین های اتصال دهنده برای الکترودهای گرافیت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Bi Sheng invented the movable - type printing. The technique of block printing reached its stage of maturity.
[ترجمه ترگمان]Bi شنگ چاپ نوع متحرک را اختراع کرد روش چاپ بلوکی به مرحله بلوغ رسید
[ترجمه گوگل]بی شنگ اختراع نوع چاپ قابل حمل تکنیک چاپ بلوک به مرحله بلوغ رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Burundi
موضوع: مکان و موقعیت
مخفف کشور بروندی

تخصصی

[شیمی] بیسموت
[برق و الکترونیک] bismuth-بیسموت عنصر فلزی سنگین و شکننده با عدد اتمی 83 و وزن اتمی 208/98 دارای نقطه ی ذوب پایینی یاست که برای کاربرد در کاتدها مناسب است . ترکیب آلیاژی آن با سایر فلزات، یک ماده ی ابر رسانا می دهد .
[ریاضیات] پیشوندی به معنای دوتایی یا دودویی
[نساجی] دو تایی

به انگلیسی

• information technology that is applied to business
metallic element like arsenic
two, twice
bi- is used at the beginning of nouns and adjectives that have two as part of their meaning.
bi- is also used to say how often something happens or how often something is produced. for example, if something happens bi-weekly, it happens twice a week or once every two weeks.

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهمخفف: ( خودمانی ) دارای تمایل جنسی هم به ج ...مخففعبارت کامل: Burundi موضوع: مکان و موقعیت ...بررسی کلمهاختصار ( abbreviation ) • : تعریف: symbol of the chemical element bismuth. پیشوند ( prefix ...جمله های نمونه1. Figure 4 shows an integration scenario using WebSphere BI Adapters, in which a client requests a ...بررسی تخصصی[شیمی] بیسموت [برق و الکترونیک] bismuth - بیسموت عنصر فلزی سنگین و شکننده با عدد اتمی 83 و وزن اتمی 20 ...انگلیسی به انگلیسیinformation technology that is applied to business metallic element like arsenic two, twice bi - is u ...
معنی bi، مفهوم bi، تعریف bi، معرفی bi، bi چیست، bi یعنی چی، bi یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: bi axial spinning system
اشتباه تایپی: ذه
آوا: /بی‌/
عکس bi : در گوگل
معنی bi

پیشنهاد کاربران

دوگانه، دوچندان، دوبرابر
Business Intelligence
Bisexuality
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما