best practice

پیشنهاد کاربران

روند حرفه ای یا تجاری است که درمیان دیگر روندها، به عنوان بهترین و پربازده ترین روند برگزیده شده است.
به روش، بهترین تجربه ها، الگوهای سرآمد. در علم کامپیوتر به معنی بهترین درس ها و تجربه ها و الگوهایی است که در طی سال ها در طراحی و پیاده سازی نرم افزارها و سیستم ها به دست آمده اند.
الگو ( وقتی یک نمونه کار یا فرد بصورت مثال یا موفقیت و معیار در یک رشته خاص معرفی شود )
روش برتر
رویه برتر
بهترین شیوه
بهترین راهکار
بهترین روش اجرایی یا بهترین دستورالعمل
کارآمدترین رویه، نتیجه بخش ترین رویه شناخته شده
به روش، تجربه موفق، بهترین الگو
commercial or professional procedures that are accepted or prescribed as being correct or most effective.
راهکار برتر
بهترین سرمشق
به روش
تجربه برتر
بهترین نمونه
بهترین الگو
روال مطلوب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما