benzene

/benˈziːn//ˈbenziːn/

معنی: انواع مواد نفتی قابل اشتعال
معانی دیگر: بنزن (c6h6)، هیدروکربور معطر وبی رنگی بفرمول c6h6 که ازتقطیر قطران بدست میامد، بنزین

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a colorless, volatile, flammable liquid, obtained from petroleum and coal tar and used in or to make a wide variety of chemical products, such as insecticides, motor fuels, and solvents.

جمله های نمونه

1. the benzene vaporized and formed a huge cloud of gas
بنزین تبخیر شد و یک ابر عظیمی از گاز را تشکیل داد.

2. The benzene vaporized and formed a huge cloud of gas.
[ترجمه ترگمان]بنزن تبخیر می شود و یک ابر بزرگ گاز تشکیل می دهد
[ترجمه گوگل]بنزن تبخیر و تشکیل یک ابر بزرگ از گاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For over six months faulty filters were letting benzene through.
[ترجمه ترگمان]برای بیش از شش ماه فیلتر معیوب به بنزن اجازه عبور داده شد
[ترجمه گوگل]فیلترهای معیوب بیش از شش ماه از طریق بنزن رها شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Studies on people exposed to high concentrations of benzene in the workplace have shown it is linked with leukaemia.
[ترجمه ترگمان]مطالعات انجام شده بر روی افرادی که در معرض غلظت بالای بنزن در محل کار قرار دارند نشان داده اند که این کار با سرطان خون مرتبط است
[ترجمه گوگل]مطالعات بر روی افرادی که در معرض غلظت بالایی از بنزن در محل کار قرار دارند، نشان داده است که با لوسمی مرتبط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. At point E a solid mixture of benzene and naphthalene is formed.
[ترجمه ترگمان]در نقطه E، مخلوطی از بنزن و نفتالن تشکیل می شود
[ترجمه گوگل]در نقطه E مخلوط جامد بنزن و نفتالین تشکیل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Combustion: Benzene burns to form carbon dioxide and water.
[ترجمه ترگمان]روشن بودن بنزن: بنزن برای تشکیل کربن دی اکسید و آب می سوزد
[ترجمه گوگل]سوختن بنزن برای احیا دی اکسید کربن و آب می سوزد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The rain is rich in benzene and hydrocarbons, which can be carcinogenic, together with sulphur dioxide and other pollutants.
[ترجمه ترگمان]باران در بنزن و هیدروکربن ها بسیار غنی است، که می تواند سرطان زا، با گوگرد دی اکسید و آلاینده های دیگر باشد
[ترجمه گوگل]باران غنی از بنزن و هیدروکربن ها است که می تواند سرطان زا باشد، همراه با دی اکسید گوگرد و سایر آلودگی ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The liquid composition then becomes richer in benzene and travels along the curve c'-E.
[ترجمه ترگمان]سپس ترکیب مایع در بنزن غنی تر می شود و در امتداد منحنی c - E حرکت می کند
[ترجمه گوگل]سپس ترکیب مایع در بنزن غنی تر می شود و در طول منحنی c'-E حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Benzene is found in petrol vapours and car exhaust fumes.
[ترجمه ترگمان]بنزن در بخارات بنزین و گازهای اگزوز خودرو یافت می شود
[ترجمه گوگل]بنزن در بخارات بنزین و گازهای خروجی خودرو یافت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The effects of catalyst dosage, the ratio of benzene to olefin, reaction temperature and reaction time on the yield of alky-benzene and the quality of alkylate were investigated.
[ترجمه ترگمان]اثرات مصرف کاتالیست، نسبت بنزن به olefin، دما واکنش و زمان واکنش در بازده بنزن - بنزن و کیفیت of مورد بررسی قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]اثر دوز کاتالیزور، نسبت بنزن به اولفین، دمای واکنش و زمان واکنش بر عملکرد آلکیل بنزن و کیفیت آلکالیت بررسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. For re boiling furnace of dimethyl benzene tower in arene rectifying process the PEC PID cascade control algorithm based on the principle of prediction function control (PFC) is sta ted.
[ترجمه ترگمان]برای یک کوره جوش of بنزن در آرنه ها، الگوریتم کنترل آبشاری PEC مبتنی بر اصل کنترل تابع پیش بینی (PFC)است
[ترجمه گوگل]برای جوش کوره برج دیمتیل بنزن در فرآیند اصلاح آرین، الگوریتم کنترل PAC PID با استفاده از الگوریتم کنترل عملکرد پیش بینی (PFC) پایدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide.
[ترجمه ترگمان]دود حاوی بنزن، نیتروس آمین، فرمالدهید و cyanide هیدروژن است
[ترجمه گوگل]دود حاوی بنزن، نیتراسین، فرمالدئید و سیانید هیدروژن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The synthesis methods of chalcone and benzene ring alkylation are discussed.
[ترجمه ترگمان]روش های سنتز آلکیلاسیون و آلکیلاسیون حلقه بنزن مورد بحث قرار می گیرند
[ترجمه گوگل]روشهای سنتز آلکال کردن حلال و حلال بنزن مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Regular exposure to benzene, the skin but because of defatted anddesiccatedry, some occurrence of atopic eczema.
[ترجمه ترگمان]در معرض قرار گرفتن منظم برای بنزن، پوست، اما به دلیل defatted anddesiccatedry، نوعی از eczema atopic eczema
[ترجمه گوگل]به طور منظم قرار گرفتن در معرض بنزن، پوست اما به علت ناراحتی و خشکی، برخی از اذهب اتوپیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The propyl benzene latex with fine grain diameter for coating paper surface paint of the invention is an environmental-friendly high-property product which can be used by paper making paint.
[ترجمه ترگمان]آلیل پروپیل benzene با قطر دانه ریز برای پوشاندن سطح کاغذ کاغذ از این اختراع یک محصول مبتنی بر محیط زیست است که می تواند با ساخت کاغذ مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]لاتکس پروپیل بنزن با قطر دانه های خوب برای پوشش رنگ کاغذی این اختراع محصول محرمانه با ارزش بالا است که می تواند توسط رنگ کاغذ استفاده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

انواع مواد نفتی قابل اشتعال (اسم)
benzene, benzine

تخصصی

[خودرو] بنزین.هیدرو کربنی که از نفت خام بدست می آید و در اتومبیلهای با موتور بنزینی به عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد و بفرمولC6H6
[شیمی] بنزن (C6H6)
[عمران و معماری] بنزن
[زمین شناسی] بنزن یکی از آروماتیک ها در صنایع پتروشیمی است و بوی مشخص دارد. دمای جوش آن 1/80 و انجماد آن 5/5 درجه سانتیگراد است . چگالی بنزن حدود 88/0 است . بنزن که خود حلال خوبی است، در آب نامحلول و در الکل کمی محلول است ولی در اتر کاملاً حل می شود. از سال 1941 به بعد، استخراج بنزن از نفت خام آغاز شد، ولی قبل از آن، برش آروماتیک حاوی بنزن از زغال سنگ به دست می آمد
[نفت] بنزن

به انگلیسی

• toxic flammable liquid derived mainly from coal tar (used in the manufacture of medicines and dyes and as a solvent)

معنی یا پیشنهاد شما