bed or beds or beds

تخصصی

[زمین شناسی] طبقه، لایه در چینه شناسی کوچکترین واحد رسمی در سلسله مراتب واحدهای سنگی. طبقه معمولاً از نظر ضخامت از یک سانتیمتر تا چند متر تغییر می کند.

معنی یا پیشنهاد شما