bed load deflecting apron

تخصصی

[زمین شناسی] کفبند، مسیر گردان بار یا رسوب بستر

معنی یا پیشنهاد شما