becuse

پیشنهاد کاربران

زیرا ، به این دلیل که
احمد آقا، اشتباه نوشتی داداش! Because نوشته میشه. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما