beck and call

پیشنهاد کاربران

همه زمان در خدمت حاضر. آماده به خدمت. گوش به زنگ که کی رییس چیزی بخواد
بله قربان گو
دربست در خدمت کسی بودن

غلام حلقه به گوش
گوش به فرمان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما