beat all hollow


بهتر بودن، رجحان داشتن
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما