bearing azimuth

تخصصی

[برق و الکترونیک] سمت موقعیت زاویه ای در صفحه ی افقی که به صورت زاویه بر حسب درجه از شمال واقعی و در جهت ساعتگرد بیان می شود. این دو واژه در جهت یابی هر دو مفهوم یکسانی دارند. اما ترجیحا از bearing برای جهت یابی اجرام زمینی و azimuth برای جهت یابی اجرام آسمانی استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما