beam splitting

تخصصی

[برق و الکترونیک] شکافت باریکه روشی برای افزایش دقت هدفیابی رادار . در هر پویش، سمتهایی که در آن یک هدف ابتدا داده ها را منعکس می کند و سپس انعکاس داده ها را متوقف می کند، منجر به تعریف باریکه ای می شود و سمت میانگین هدف از روی آن محاسبه می شود.

پیشنهاد کاربران

beam splitting ( فیزیک - اپتیک )
واژه مصوب: باریکه‏شکافی
تعریف: تقسیم باریکۀ نور به دو یا چند باریکه با باریکه‏شکاف
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما