beacon system

تخصصی

[برق و الکترونیک] سیستم راهنما سیستمی متشکل از یک فرستنده / گیرنده فعال، موسوم به باز فرستنده ( transponder )، که روی هدف یا شیء مورد نظر قرار می گیرد و یک فرستنده، موسم به پرسشگر ( interrogator)، برای دریافت و استخراج پاسخها از باز فرستنده . سیستمهای راهنما بر اساس بسامد رادیویی رادار ریزموج، نور مرئی، انرژی زیر قرمز یا آکوستیکی عمل می کنند و از جنبه های برد، سمت و هدف یابی هدایت را انجام می دهند.

معنی یا پیشنهاد شما