beach cabin

پیشنهاد کاربران

Noun - countable :
کلبه ساحلی
خانه ای کوچک و چوبی در کنار سواحل که عموما با رنگهای شاد رنگ آمیزی می شوند و از آنها برای حفاظت کردن شناگران از آفتاب و باد، نگهداری کردن وسایل قیمتی شناگران در آنها، تعویض لباس و . . . . . استفاده می شود. برخی از این کلبه ها دارای امکانات محدودی مانند اجاق برقی و . . برای درست کردن غذا و نوشیدنی های گرم نیز می باشند.
Beach hut
Beach box
Bathing box
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما